Política de vendes

Devolucions

Conforme a la legislació vigent, es pot procedir a la devolució de productes, pel motiu que sigui, en un termini de 14 dies naturals des de la recepció de la mercaderia per part del client. Per a això s'han de complir les condicions exposades en aquesta pàgina de condicions. Ho podrà fer emplenant el document de desistiment.

Condicions de devolucions per a clients particulars

• No s'acceptaran devolucions dels següents productes, tal com estableix el Reial decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries:

1. La prestació de serveis, una vegada que el servei hagi estat completament executat, quan l'execució hagi començat, amb previ consentiment exprés del consumidor i usuari i amb el reconeixement per la seva banda que és conscient que, una vegada que el contracte hagi estat completament executat per l'empresari, haurà perdut el seu dret de desistiment.

2. El subministrament de béns o la prestació de serveis el preu dels quals depengui de fluctuacions del mercat financer que l'empresari no pugui controlar i que puguin produir-se durant el període de desistiment.

3. El subministrament de béns confeccionats conforme a les especificacions del consumidor i usuari o clarament personalitzats.

4.el subministrament de béns que després del seu lliurament i tenint en compte la seva naturalesa s'hagin barrejat de forma indissociable amb altres béns.

5.el subministrament de contingut digital que no es presti en un suport material quan l'execució hagi començat amb el previ consentiment exprés del consumidor i usuari amb el coneixement per la seva banda que en conseqüència perd el seu dret de desistiment.

• Tota mercaderia ha de ser retornada en el seu embalatge original amb tots els accessoris que contingui, en perfecte estat i protegida, evitant adhesius o cintes adhesives directament sobre la superfície o embalatge de l'article. En cas contrari Icatel Network S.L es reserva el dret de rebutjar la devolució.

• Una vegada emplenat i enviat el formulari de devolució rebrà les instruccions perquè ens ho faci arribar a les nostres instal·lacions en el seu correu electrònic. Haurà d'enviar els béns sense cap demora, en un termini màxim de 14 dies des que ens comuniqui el seu desig d'exercir el dret desistiment.

• Les despeses de transport originades per la devolució aniran a càrrec seu. Vostè és lliure de triar i buscar l'agència que més s'adapti a les seves necessitats o li ofereixi les tarifes més competitives. No obstant això pot realitzar un càlcul del cost que pot implicar-li la devolució aquí. Des d'Icatel recomanem l'empresa Nacex:

1. https://www.nacex.es/prefacturacionFormulario.do
2. http://www.seur.com/calculador-tarifas.do
3. http://www.tourlineexpress.com/servicios/calculo.aspx
4. https://www.zeleris.com/no_abonados_calcular_precios.aspx
5. http://www.correos.es/ss/satellite/site/pagina-calculador_tarifas/sidioma=es_es

• Una vegada rebuda la mercaderia i comprovada que està en perfectes condicions, es tramitarà la devolució de l'import. Li retornarem el pagament rebut de vostè, inclosa la despesa de lliurament amb l'excepció de les despeses addicionals resultants de l'elecció per la seva banda d'una modalitat de lliurament diferent de la modalitat menys costosa de lliurament ordinari que oferim. Li realitzarem l'abonament en un termini màxim de 14 dies naturals des que exerceixi el seu dret de desistiment. Fins que no hàgim rebut els béns l'empresa té dret a retenir el reemborsament.

• Devolució de productes amb regal o promoció. Serà obligatori la devolució completa (pack complet o article + regal) per poder procedir al reemborsament.

Informació sobre l'exercici del dret de desistiment en la venda a distància i fora de l'extabliment mercantil

Dret de desistiment: Teniu el dret de desistir d'aquest contracte durant un termini de 14 dies naturals sense necessitat de justificació.

El termini de desistiment expirarà quan hagin transcorregut 14 dies naturals des de la data en què el bé/servei us va ser lliurat.

Per exercir el dret de desistiment, ens haureu de notificar la vostra decisió de desistir del contracte mitjançant una declaració inequívoca. A aquest efecte, haureu de trucar al número de telèfon 902 384 902, perquè us indiquem els passos a fer. Addicionalment, també ens podeu enviar el model de formulari de desistiment que consta a continuació a www.icatel.cat, , tot i que no és obligatori fer­lo servir.

Per complir el termini de desistiment, només cal que la comunicació relativa a l'exercici per la vostra part d'aquest dret es faci abans del venciment del termini corresponent.

Conseqüències del desistiment
En cas de desistiment per la vostra part, us retornarem tots els pagaments que ens hàgiu satisfet, incloent­hi les despeses de lliurament (tret de les despeses addicionals resultants de l'elecció per la vostra part d'una modalitat de lliurament diferent de la modalitat menys costosa de lliurament ordinari que oferim) sense cap demora indeguda i, en tot cas, com a molt tard, 14 dies naturals a partir de la data en què se'ns informi de la vostra decisió de desistir d'aquest contracte. Farem el reemborsament pel mateix mitjà de pagament que hàgiu emprat per a la transacció inicial, tret que hàgiu disposat expressament el contrari; en tot cas, el reemborsament no us ocasionarà cap despesa.

Podrem retenir el reemborsament fins que hàgim rebut els béns, o fins que hàgiu presentat una prova que en confirmi la devolució, segons la condició que es compleixi primer.

Si heu rebut béns (targetes SIM, terminals, routers, etc.) objecte del contracte, ens haureu de tornar o lliurar directament aquests béns sense demora indeguda i, en qualsevol cas, com a molt tard en el termini de 14 dies naturals a partir de la data en què ens comuniqueu que teniu la decisió de desistir del contracte. Si ens retorneu els béns abans que finalitzi el termini, considerarem que ha vençut. A aquest efecte, en la trucada telefònica en què ens comuniqueu que teniu la intenció de desistir del contracte, us informarem del procediment a seguir per retornar els béns. Llevat que Icatel us informi expressament d'una altra cosa, haureu d'assumir el cost directe de la devolució dels béns.

En tot cas, perquè la devolució sigui correcta, haureu d'enviar el justificant de compra i tots els elements rebuts en la comanda o comandes (equips, targeta SIM, carregador, bateria, accessoris, material promocional, documentació, etc.) en el seu embalatge original. Sereu responsable de la disminució de valor dels béns que resulti d'una manipulació diferent de la necessària per establir la naturalesa, les característiques i el funcionament dels béns.

Si heu sol∙licitat que la prestació dels serveis comenci durant el període de desistiment, ens haureu d'abonar un import proporcional a la part ja prestada del servei en el moment en què ens hàgiu comunicat el vostre desistiment, amb relació a l'objecte total del contracte.

A més, en cas de desistiment, Icatel Network us podrà reclamar els costos de gestió i d'instal∙lació dels equips lliurats o instal∙lats en el vostre domicili, que siguin raonables i que la vostra petició de contractació us hagi ocasionat, i aquest import o la seva determinació constarà a l'oferta vigent en cada moment.

En el cas que no retorneu tots els elements de la comanda en el termini de 14 dies, o en el cas que els torneu incomplets, amb algun dany material o desperfecte, haureu de respondre del seu valor a Icatel Network S.L.

El model de formulari de desestiment és:

Icatel Network S.L

Amb aquest formulari us comunico que desisteixo del meu contracte de venda del bé/prestació del servei següent: Línia número:
...............................................................................................................

Servei/Tarifa contractada:
...............................................................................................................

Equips/Terminals lliurats (marca i model):
...............................................................................................................

Número IMEI (en cas de terminals mòbils):
...............................................................................................................

Data de lliurament:
...............................................................................................................

Número de comanda:
...............................................................................................................

Compte bancari per a la devolució dels càrrecs:
...............................................................................................................

...................., a ........... d'/de...................................... de ..........


Firma del consumidor/apoderat Nom i cognoms/Denominació social i dades de l'apoderat:
...............................................................................................................

Document d'Identificació (DNI/NIE/Passaport/CIF):
...............................................................................................................

Domicili:
...............................................................................................................

CIF: B20927323
Titular: Icatel Network S.L
Domicili social: Carrer Sant Feliu 48, Llagostera CP17240
Correu electrònic/telèfon: info@icatel.cat, 902 384 902

Et truquem

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per oferir els nostres serveis, recollir informació estadística i incloure publicitat. Si continua navegant, accepta la seva instal·lació i ús. Pot canviar la configuració o obtenir més informació en la nostra política de cookies.